PVC-katteiden ja kattorakenteiden palotestaus

PVC-katteiden ja kattorakenteiden palotestaus

Suuren mittakaavan polttokokeet

Yhteistyössä materiaalitoimittajamme kanssa suoritimme sarjan suuren mittakaavan polttokokeita. Tarkoituksenamme oli selvittää PVC-vesikatteen käyttäytyminen ja vertailla eri lämmöneristeiden sekä BROOF(t2) -hyväksyttyjen rakenteiden paloturvallisuutta.

Polttokokeet toteutettiin toukokuussa 2023 ja 2024, ja ne käsittivät 18 erilaista koekappaletta, joiden mitat olivat 1500 x 2700 mm. Testattavina vesikatteina olivat bitumi- ja PVC-katteet, ja lämmöneristeinä käytettiin kivivillaa, lasivillaa, PIR- ja EPS-eristeitä. Palokuormana toimi ristiin ladottu puupino, johon valeltiin 4 dl sytytysnestettä. Polttokokeissa huomioitiin myös tuulen nopeuden vaikutus, joka oli 3 m/s ja 6 m/s, ja kunkin testin kesto oli noin 20 minuuttia.

Polttokokeiden aikana seurasimme tarkasti lämpötilojen muutoksia eri rakenteiden pinnalla, eristetilan keskellä ja höyrynsulkumuovin kohdalla. Palon etenemistä mitattiin sekä pituus- että leveyssuunnassa, ja eristeiden vaurioitumisen laajuus sekä syvyys dokumentoitiin huolellisesti.

Polttokokeiden opit

Polttokokeiden tulosten perusteella arvioimme RENOLIT ALKORPLAN PVC-katteen paloturvallisuutta sekä eri lämmöneristemateriaalien soveltuvuutta testattuihin kattorakenteisiin.

PVC-katteen paloturvallisuus testitulosten valossa

Polttokokeiden tulokset osoittivat, että PVC-vesikatemateriaali on paloturvallisempi vaihtoehto. Polttokokeissa havaittiin, että RENOLIT ALKORPLAN PVC-kate ei levittänyt paloa itsenäisesti, ja se sammui itsestään kaikissa testeissä. PVC-katteen palaminen aiheutti vain vähäistä savua, joka hälveni nopeasti, eikä palavia pisaroita muodostunut.

Polttokokeet osoittivat, että BROOF(t2)-luokka ei ennusta laajemman mittakaavan testien tuloksia. Mikäli rakenteessa on nopeasti vapautuvaa suurta palokuormaa sisältäviä materiaaleja, tuli leviää tehokkaasti koko testattavan kohteen alueelle. Kun PVC-katteen alla on EPS-eriste, kate ei kykene estämään eristeen voimakasta palamista.

Polttokokeiden opit lämmöneristeiden osalta

Polttokokeet tarjosivat arvokasta tietoa eri lämmöneristeiden paloturvallisuudesta. Kivivilla ja lasivilla osoittautuivat samankaltaisiksi käyttäytymiseltään, ja vaikka lasivillan vauriot etenivät hieman nopeammin, ero kivivillaan ei ollut huomattava. Kuitueristeiden kohdalla on tärkeää varmistaa huolellinen raivaus ja jälkisammutus.

EPS-eristeet reagoivat voimakkaasti paloon kaikissa testeissä. Eristeiden saumakohdat olivat erityisen alttiita palon leviämiselle, mikä korostaa saumojen suojauksen merkitystä.

PIR-eristeet puolestaan hiiltyivät palon aikana, mikä suojasi niitä syvemmältä palovauriolta. Hiiltyminen oli ennakoitavaa ja esti palon leviämisen vaakasuunnassa. PIR-eristeiden palaminen tuotti voimakasta savua, mutta savunmuodostus päättyi, kun eriste oli hiiltynyt.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lasivilla, kivivilla ja PIR-eristeet toimivat tehokkaasti PVC-katteen alla, rajoittaen palon leviämisen reilusti alle kahteen metriin alkupalon etureunasta.

Palon eteneminen kattorakenteissa

Suorittamissamme polttokokeissa keskityimme BROOF(t2) -luokiteltuihin kattorakenteisiin, jotka ovat yleisesti käytössä Suomessa ja muualla Euroopassa. On tärkeää ymmärtää, että BROOF(t2) -luokitus ei itsessään takaa, ettei palo leviäisi katolla vaarallisesti. Tämä luokitus keskittyy enemmän katteen syttymisen estämiseen kuin jo syttyneen palon leviämisen arviointiin.

Kuopiossa suoritetuissa testeissä emme keskittyneet palon syttymiseen, vaan tutkimme, miten rakenteet käyttäytyvät, kun palo on jo syttynyt. Tämä lähestymistapa antaa tarkempaa tietoa siitä, miten palo käyttäytyy ja etenee kattorakenteissa todellisessa palotilanteessa.

Kattojen paloturvallisuuden tulevaisuus

Tekemiemme polttokokeiden perusteella voimme todeta, että tulevaisuudessa kattorakenteiden paloturvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. FM Globalin käyttämä ASTM E108 on hyvä esimerkki suuren mittakaavan testistandardista, miten testausmenetelmiä voidaan kehittää vastaamaan todellisia olosuhteita paremmin. Tämä lähestymistapa on linjassa Kuopiossa tekemiemme polttokokeiden kanssa ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten erilaiset kattorakenteet käyttäytyvät palotilanteissa.

On selvää, että paloturvallisuusstandardeja on syytä tarkastella ja tarvittaessa päivittää, jotta ne vastaavat nykyajan vaatimuksia ja kehitystä. Tässä vakuutusyhtiöiden ja rahoituslaitosten rooli on keskeinen, sillä ne voivat vaikuttaa standardeihin ja vaatimuksiin vakuutusehtojen ja rahoituksen kautta. Viranomaisten tehtävä on puolestaan säädellä ja valvoa rakennusmääräyksiä, varmistaa niiden noudattaminen ja edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista. Yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa voimme luoda turvallisempia rakennettuja ympäristöjä.

Haluatko tietää lisää loivien PVC-kattojen paloturvallisuudesta?

Ota yhteyttä – meiltä saat asiantuntevaa apua kattojen paloteknisissä asioissa.

Rethink Roofing. Rethink Fire Safety. Valitse paloturvallinen RENOLIT ALKORPLAN PVC-kate.

Ota yhteyttä ja kysy lisää