PVC ja paloturvallisuus

Yhä useammat yritykset ovat tietoisia paloturvallisuuden merkityksestä ja osaavat varautua tulipaloihin. Tulipalot yrityksissä ja teollisuusrakennuksissa voivat aiheuttaa miljoonavahingot, mutta suurin huolenaihe on työntekijöiden turvallisuus.

Tällä sivulla esittelemme suurten loivien kattojen paloturvallisuuden perusteet. Saat tietää, miksi RENOLIT ALKORPLAN PVC-vesikate on turvallinen valinta ja mitä seikkoja tulisi huomioida kattojen paloteknisessä suunnittelussa ja asennuksessa.

4 faktaa PVC-vesikatteen paloturvallisuudesta

RENOLIT ALKORPLAN PVC-vesikate on tutkitusti erittäin paloturvallinen materiaali vesikatoille:

1. Asennus kuumailmahitsaamalla, ei avoliekillä. Kuumailmahitsauksessa puhalletaan 450–600 asteista kuumaa ilmaa PVC-katteiden väliin ja painetaan sulaneet pinnat kiinni toisiinsa. Asennustyö on turvallista, sillä puhaltimen lämpöteho on matala ja kuuma ilma jäähtyy nopeasti.

2. Pieni palokuorma. PVC-katteen palokuorma on merkittävästi pienempi verrattuna perinteisesti käytettyyn bitumikermikatteeseen. Pieni palokuorma tarkoittaa, että materiaali tuottaa palaessaan vähemmän lämpöä ja täten osaltaan hidastaa palon etenemistä.

3. Minimoi tulipaloriskin, eikä levitä paloa. Palon sattuessa PVC-kate ei levitä paloa ulkoisen tulenlähteen vaikutuksen ulkopuolelle, eikä tuota palavia pisaroita. RENOLIT ALKORPLAN PVC-vesikate täyttää BROOF(t2) -luokituksen vaatimukset useille eristemateriaalialustoille. Saatavilla myös FM-hyväksyttynä.

4. Paloturvallinen alusta aurinkopaneeleille. Paloteknisesti toimivin ratkaisu suurille tasakatoille saadaan PVC-katteella, jonka alustana on joko PIR- tai kivivillaeriste. Aurinkopaneelien sijoittelulla ja asennuksella on mahdollista parantaa aurinkovoimalan paloturvallisuutta.

Suurten loivien kattojen palotekninen suunnittelu

Paloturvallisuus on keskeinen osa suurten loivien kattojen suunnittelua. Suunnitteluprosessissa tulee ottaa huomioon palokuorman vähentäminen, mikä on tehokas keino parantaa paloturvallisuutta. Valitsemalla materiaaleja, jotka palavat hitaammin tai eivät lainkaan, voidaan hidastaa tulipalon leviämistä.

Paloteknisen suunnittelun tulee olla kokonaisvaltaista, kattaen koko rakenteen. Näin varmistetaan, että rakennukset ovat turvallisempia ja kestävämpiä tulipalojen varalta.

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Rakennusten paloturvallisuusasetuksen §28 mukaan ”palo ei saa levitä katteessa, eikä sen alustassa vaaraa aiheuttavalla tavalla”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakenteiden on estettävä tulen leviäminen tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Vaarallisen palon leviämisen määrittely perustuu siihen, kuinka nopeasti ja laajalle tuli voi levitä.

Kun katolla käytetään lämmöneristeitä, joiden paloluokka on huonompi kuin A2-s1, d0, on kattopinta jaettava 2 400 neliömetrin suuruisiin osiin palokatkojen avulla. Jako on tarpeen silloin, kun käytetään ponttilautaa, vaneria/OSB-levyä, EPS-, XPS- tai PIR-eristettä.

Lisäksi, jos rakennuksessa on tulisija tai se sijaitsee alueella, jossa on aluepalon vaara, vesikatteen on täytettävä BROOF(t2)-luokitus. BROOF(t2) on pienen mittakaavan koe hyvin pienellä palokuormalla ja ei välttämättä anna kattavaa kuvaa tulen leviämisestä suuressa mittakaavassa. Jos BROOF(t2)-luokitus olisi riittävä vaatimus, ei yksikään vesikatolla syttynyt tulipalo tai sinne levinnyt palo leviäisi katolla laajalle alueelle.

Tutustu Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta.

Palokolmio ja tulipalon syttymisen dynamiikka

Palon syttyminen ja ylläpito vaativat kolmea elementtiä: happea, lämpöä ja polttoainetta. Kun näitä elementtejä on riittävästi, syntyy itseään ylläpitävä ja ruokkiva ketjureaktio. Syttyminen tapahtuu, kun materiaalien lämpötila ylittää syttymispisteen. Tuli tarvitsee jatkuvasti riittävästi lämpöä leviämiseen ja kasvamiseen.

Katon syttymisen syitä on monia: sähkölaitteiden vauriot, kuten aurinkovoimaloiden ongelmat, tai palon leviäminen katolle rakennuksen ulkopuolelta – esimerkiksi roskakatoksista, viereisistä rakennuksista tai sisältä kuten tuotantoprosesseista, tulisijoista tai hormeista lähtevä palo. Myös ilotulitteet, myrskyt ja salamat voivat aiheuttaa syttymisen.

Happi on välttämätön kemiallisen palamisreaktion ylläpitämiseksi. Katoilla on yleensä runsaasti happea palamiseen, ja rakenteiden tuuletus voi tuoda lisää happea paloalueelle, myös onteloista.

Polttoaine on tarpeen palon ylläpitämiseksi. Polttoaine voi olla mitä tahansa syttyvää materiaalia. Ilman riittävää palokuormaa, joka toimii polttoaineena, tuli ei voi syttyä tai jatkua.

Rakenteiden palokuormat

Palokuorma on olennainen osa palokolmiota, sillä se edustaa yhtä kolmesta elementistä: polttoainetta. Palokuorman hallinta on keskeinen osa paloturvallisuutta.

Palokuorma katoilla voi olla joko rakenteen sisäistä tai ulkoista. Esimerkiksi katolle jääneet kuormalavat, roskat tai purkujäte voivat muodostaa ulkoisen palokuorman.

Palokuorman lisäksi materiaalien palamistuotteiden ominaisuudet vaikuttavat palon etenemiseen. Kiinteä ja tiheä hiiltynyt kerros materiaalin pinnassa suojaa tehokkaasti palolta, kun taas nestemäiset tai kaasumaiset palotuotteet eivät muodosta suojaavaa kerrosta.

Palokuorman energian vapautumisnopeus, eli materiaalin palamisen nopeus, vaikuttaa palon etenemiseen. Suuri palokuorma ei ole ongelma, jos sen energia vapautuu hitaasti, kuten esimerkiksi liimapuun hiiltyessä.

Kattorakenteiden sisäinen palokuorma on usein aliarvoitu. Suurin yksittäinen tekijä on vesikatteen palokuorma. RENOLIT ALKORPLAN PVC-katteen palokuorma on vain 43 megajoulea kattoneliömetriä kohden. Myös höyrynsulun valinnalla on merkitystä. Muovihöyrynsulun palokuorma on vain 15 MJ/m2. Vesikatteen ja höyrynsulun palokuormat ovat keskeisessä roolissa, kun pyritään minimoimaan palon eteneminen ja sen seuraukset.

Saneerauksessa kattoon saa ohjeistuksen mukaan lisätä enintään kaksi kerrosta katetta ennen sen täydellistä uusimista. Käytännössä tästä on kuitenkin poikettu usein, koska bitumikatteen poisto on hankalaa. Jokainen uusi kerros lisää palokuormaa.

PVC-katoilla palokuorma on merkittävästi pienempi, mikä tarkoittaa, että tuli leviää hitaammin, tulipalon lämpötila pysyy alhaisempana ja palon sammuttaminen on helpompaa. Pienempi palokuorma rajoittaa myös palon aiheuttamia vahinkoja, mikä helpottaa jälleenrakennusta ja vähentää taloudellisia menetyksiä.

Oikein suunniteltu ja toteutettu kattorakenne voi merkittävästi vähentää tulipalon riskiä ja sen mahdollisia vahinkoja.

Tutustu PVC-katteiden ja kattorakenteiden palotestaukseen.

Vesikatteen paloturvallinen asennus

Katto- ja vedeneristystyöt sisältävät tulityötä. Pelastustoimi luokittelee tulityöt erityistä vaaraa aiheuttaviksi työtehtäviksi ja ohjeistaa, että ne tulee aina tehdä turvallisuutta ja tulityöstä annettuja ohjeita noudattaen. Tulityöhön vaaditaan lupa, jonka voi myöntää tulityökortin omaava henkilö.

Avotulen käyttö vesikatteen asennuksessa kasvattaa huomattavasti tulipaloriskiä. SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) keräämien tietojen mukaan katto- ja vedeneristystöistä on aiheutunut vuosittain keskimäärin 25–40 tulipaloa vuosina 2011–2022 (lähde: SPEK Pronto-järjestelmä). Toisaalta viimeisen 35 vuoden aikana ei ole tiedossa ainuttakaan tulipaloa, joka olisi johtunut PVC-kattojen asennuksesta Suomessa.

Suurimmat riskit liittyvät liekkien leviämiseen rakenteiden raoista onteloihin ja tuuletusrakenteisiin.
Yleisimmin bitumikatteiden asennus tapahtuu kaasupolttimella hitsaamalla. Vaikka bitumipadan käytössä on omat riskinsä, ne ovat yleensä vähäisemmät kuin hitsauksessa.

PVC-vesikatteiden asennustyössä palovaara on lähes olematon, koska avotulta ei tarvita. PVC-katteet kiinnitetään kuumailmahitsauksella, jossa noin 450–600 asteista kuumaa ilmaa puhalletaan katteiden liitoskohtiin ja sulaneet pinnat painetaan yhteen. Kuuma ilma viilenee nopeasti, ja puhaltimen lämpöteho on suhteellisen pieni, vain 4–6 kW.

Tilastoja tulipaloista löytyy Sisäministeriön PRONTO-järjestelmästä, joka sisältää pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastot.

Lue Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön artikkelista, miksi kattopalo on usein talon sisällä syttynyttä paloa hankalampi.

Onteloiden merkitys katon paloturvallisuudessa

Kattorakenteiden ontelot, kuten puuelementti- ja ristikkorakenteiset katot sekä seinäliittymien räystäät ja tuuletusrakenteet, voivat olla haasteellisia paloturvallisuuden kannalta. Tulitöitä suoritettaessa, erityisesti avotulta käytettäessä, on oltava äärimmäisen varovainen, sillä ontelot voivat toimia kanavina liekin leviämiselle. Onteloissa oleva pöly tai sahanpuru voi syttyä herkästi, ja ontelorakenteissa leviävän palon sammuttaminen on usein vaikeaa. Onteloissa lämpö ei pääse karkuun, joten palo on voimakkaampi kuin ulkotilassa.

Palon leviämisen havaitseminen rakenteen sisällä voi olla haastavaa, minkä vuoksi on kriittistä varmistaa, että onteloissa on asianmukaiset palokatkokset palon leviämisen estämiseksi. Onteloiden tuuletusominaisuudet edistävät hapen saatavuutta.

Ontelot toimivat joskus ”hormina”, jossa palo etenee todella nopeasti ja voimakkaasti pitkiäkin matkoja ilman, että päälle päin näkyy mitään.

Ontelopalojen jälkeen on suositeltavaa purkaa rakenteet tarkasti, jotta voidaan varmistaa, ettei kyteviä kohtia jää jäljelle, mikä voisi johtaa uudelleensyttymiseen. Tämä on olennainen osa palonjälkeistä riskienhallintaa ja rakenteiden eheyden varmistamista.

Aurinkovoimalat ja paloturvallisuus

EU:n Solar Rooftop Initiative eli aurinkokattoaloite on osa laajempaa EU:n aurinkoenergiastrategiaa, ja merkittävä askel kohti uusiutuvan energian laajempaa käyttöönottoa Euroopassa. Aloitteen myötä aurinkovoimaloiden määrä katoilla tulee kasvamaan merkittävästi vuodesta 2027 eteenpäin.

Vuonna 2027 aloitteen mukaisesti kaikki uudet julkiset rakennukset ja yli 250 neliömetrin suuruiset muut kuin asuinrakennukset tullaan varustamaan aurinkovoimaloilla. Tämä vaatimus laajenee vuosittain, mikä lisää aurinkoenergian käyttöä merkittävästi. Lue lisää EU:n aurinkoenergiastrategiasta.

Pätevä ja kokenut asentaja varmistaa, että aurinkovoimala asennetaan katolle oikein ja turvallisesti. Samalla on tärkeää kiinnittää huomiota katolle asennettavan aurinkovoimalan paloturvallisuuden parantamiseen. Meiltä saat kaiken, mitä tarvitset aurinkovoimalan käyttöönottoon loivalle PVC-katolle. Myös jo olemassa olevalle PVC-katolle on mahdollista asentaa aurinkopaneelit. Lue lisää aurinkovoimalaratkaisustamme.

FRISSBE-projekti tarjoaa kattavan paloturvallisuusoppaan aurinkopaneelikatoille. Opas ”Fire Safety Guideline for Building Applied Photovoltaic Systems on Flat Roofs” on saatavilla FRISSBE:n verkkosivuilla. Tämä projekti on saanut rahoitusta osana Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa.

Haluatko tietää lisää kattojen paloturvallisuudesta?

Meille sydämen asia on pitkäjänteinen sitoutuminen paloturvallisuuden parantamiseen. Ota yhteyttä – meiltä saat asiantuntevaa apua kattojen paloteknisissä asioissa.

Rethink Roofing. Rethink Fire Safety. Valitse paloturvallinen RENOLIT ALKORPLAN PVC-kate.

Ota yhteyttä ja kysy lisää